Het programma Voeding Tegen Kanker is een speciaal ontwikkeld programma** met elke dag een persoonlijke TIP en een gevarieerd menu, waardoor je leert hoe je het immuunsysteem versterkt en:

omgaat met voeding bij kanker,
suikerarme recepten bereidt,
je gewoon uit eten kunt gaan,
welke voeding goed voor je is.

Interview met Wim van der Meer over Voeding tegen Kanker

** Bewezen ketogene voedingsmethode. En elke week ontvang je een handig boodschappenlijstje.

Gun jij jezelf (minimaal) 3 maanden om nieuwe gewoontes aan te leren?

Meer weten? Referenties

Lezingen over het programma

Of iemand anders
informeren?

Algemene Voorwaarden, PRIVACY en DISCLAIMER:

Klik op een van onderstaande onderwerpen, voor meer informatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Meer info:

Algemene Voorwaarden VoedingTegenKanker.nl

Artikel 1 – Identiteit ondernemer
Het Betere Eten
Honingraat 9
3956 HG  Leersum
E-mailadres: wim@hetbetereeten.nl
BTW nummer: NL001304145B59
KvK-nummer: 30268006

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Andersluidende voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 3 – Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondernemer, na ontvangst van de aanvaarding van het door de ondernemer gedane aanbod, de totstandkoming van een overeenkomst (richting de consument) bevestigt.
2. De ondernemer kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek (in zijn optiek) gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om te weigeren een overeenkomst te sluiten en/of daaraan bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen niet verhoogd. Zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
Nu de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument (i) de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager in de zin van artikel 6:230p sub g BW behelst, (ii) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van consument en (iii) de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding, heeft de consument geen herroepingsrecht.

Artikel 6 – Betaling
1. Via de website VoedingTegenKanker.nl, kan de Consument per iDEAL betalen. Betaling geschiedt en is verschuldigd bij vooruitbetaling.
2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zijn en worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

Artikel 7 – Disclaimer
1. De redactie van voedingtegenkanker.nl/Het Betere Eten spant zich in om kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken. De redactieleden zijn geen medici en medisch advies wordt echter niet gegeven. De informatie beoogt niet medicijnen en/of medische behandelingen te vervangen. Voordat u met de informatie aan de slag gaat, dient u uw arts te consulteren en een positief advies te verkrijgen. Gebruik van de informatie geschiedt op eigen risico. De redactie van voedingtegenkanker.nl wijst iedere aansprakelijkheid van de hand.
2. Het Betere Eten is nooit aansprakelijk voor eventuele type- en/of zetfouten.
3. Voor zover -in weerwil van het eerste lid van dit artikel- toch enige aansprakelijkheid op Het Betere Eten mocht rusten, is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat Het Betere Eten gedurende één contractsperiode aan de consument in rekening heeft gebracht. Het Betere Eten is nooit aansprakelijk voor gevolg- en/of indirecte schade.

Artikel 8 – Varia
1. De door de ondernemer gecommuniceerde leveringstermijnen zijn zuiver indicatief. De consument kan hieraan geen rechten ontlenen.
2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

PRIVACY VOORWAARDEN en GARANTIES:

Meer info:

Het Betere Eten

Wie zijn wij?

Het Betere Eten|
Honingraat 9
3956 HG  Leersum
06 26945305

Met welk doel en met welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wanneer u uw persoonsgegevens enkel hebt achtergelaten t.b.v. onze nieuwsbrief en/of voor het ontvangen van (kosteloos) voedingsadvies, dan gebruiken wij uw gegevens alleen voor dit specifieke doel. De grondslag voor de verwerking is dan “Toestemming” en het gaat dan alleen om uw naam en om uw e-mailadres.
Wanneer uw (ook) producten hebt aangeschaft op onze websites (www.salvestrolenshop.nl en www.voedingtegenkanker.nl) en www.voedingtegenkanker.nl), dan gebruiken wij uw gegevens alleen voor het verwerken van uw order. De grondslag voor de verwerking is dan “Het uitvoeren van de overeenkomst” en het gaat dan om uw naam en om uw adresgegevens.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben en/of zolang de wet dit voorschrijft (fiscale bewaartermijn). Direct daarna zullen wij uw gegevens blijvend deleten.

Wat zijn uw rechten onder de AVG?
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), hebt u het recht:
• op informatie over de verwerkingen;
• op inzage in uw gegevens;
• op correctie van uw gegevens als deze niet kloppen;
• op verwijdering van uw gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
• op beperking van de gegevensverwerking;
• op verzet tegen de gegevensverwerking;
• op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
• om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming;
• om geïnformeerd te worden aangaande uw rechten onder de AVG;
• in het geval van toestemming: dat deze toestemming altijd weer kan worden intrekken;
• om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast maakt deze site gebruik van Cookies waarmee wij voornamelijk willen meten welke pagina’s goed bezocht worden (en die dus interessant voor de bezoekers van de site). Ook kunnen wij zo bijhouden via welke partners een site bezocht wordt. Daarbij worden geen namen, ip-adressen of anders vastgelegd.

DISCLAIMER:

Meer info:

DISCLAIMER: “De redactie van VoedingTegenKanker.nl spant zich in om kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken. De redactieleden zijn geen medici en medisch advies wordt niet gegeven. De informatie beoogt niet medicijnen en/of medische behandelingen te vervangen. Voordat u met de
informatie aan de slag gaat, dient u uw arts te consulteren en een positief advies te verkrijgen.
Gebruik van de informatie geschiedt op eigen risico. De redactie van VoedingTegenKanker.nl wijst
iedere aansprakelijkheid van de hand.”

Het programma wordt uitsluitend per internet aangeboden en wij kunnen dus niet controleren of je eventuele aanbevelingen ook uitvoert, dat blijft jouw eigen verantwoordelijkheid en inzicht. Mochten er tijdens het volgen van het programma onduidelijkheden zijn, laat ons dat dan even weten.

Het programma is een voedingsadvies en geen vervangende behandeling en je begrijpt, dat door het volgen van dit programma het advies van de arts leidend moet zijn. Daar je zelf de baas bent over jouw lichaam, ben je zelf de eindbeslisser.

Je kunt hierbij aangeven of je akkoord gaat met de inzichten van dit programma en dat je de inhoud begrijpt.

 

Interview met Wim van der Meer, Over Voeding tegen Kanker

met Patricia Mensink

Andere gerelateerde artikelen:

Renate

Maandag 3 oktober 2022 die dag vergeet ik nooit meer. Diagnose borstkanker!! Allerlei onderzoeken en gesprekken verder heb ik besloten te beginnen...

Lees meer

Jurrina

Wat leer ik een hoop. Ik eet heel gezond maar deze kijk en benadering op voeding en water  is totaal anders en mega interessant. Zo heb ik altijd...

Lees meer

Ron Doolaar

In december 2022 werd er bij mij maagkanker geconstateerd die de doorgang naar de darm grotendeels afsloot. Vloeibaar voedsel ging nog wel....

Lees meer